Do It Together

Kunstenpunt organiseerde een open call aan iedereen die samen wil werken om de positie van kunstenaars te versterken. Een veertigtal ideeën werden weerhouden. Waaronder ook twee ideeën die we samen met een andere vakbond hebben ingediend. Op donderdag 1 juni hebben we onze ideeën voorgesteld aan de sector.

 

Fair Practice Award

We lanceerden het idee van een fair practice award. Die award willen we jaarlijks toekennen aan een organisatie die intern actie onderneemt om de sociaal-economische positie van kunstenaars te versterken. Door een good practice onder de aandacht te brengen van onze leden en een breed publiek willen we sensibiliserend zijn. Want dikwijls heeft een publiek er helemaal geen notie van dat bijvoorbeeld een kunstenaar niet of amper betaald wordt of, omgekeerd, dat een instelling zich als trendzetter net inspant om dat net wel te doen.

We kijken vooral naar de evolutie die een organisatie heeft afgelegd om artiesten beter en correct te verlonen en hen beter te ondersteunen. Bij wijze van stimulus lenen wij graag ons symbolisch kapitaal uit en geven we met plezier een fair practice award aan organisaties die (gegeven hun specifieke context) extra inspanningen doen om inzake personeelsbeleid een stap vooruit te zetten. Kortom, walk the talk, en we geven je graag een ‘diploma’ met een paar syndicale ‘sterretjes’. Want als het goed is, mag dat ook in de verf gezet.  
 

Sociaal overleg verder uitbouwen

Het tweede idee dat we voorstelden is de oprichting van vakbondsafvaardigingen in meer organisaties.

Het gebeurt dikwijls dat er bij problemen op een bepaald moment een aantal personeelsleden zijn die hun nek uitsteken, wat in veel gevallen tot een oplossing leidt, maar dat het momentum tot collectieve organisatie nadien weer verdwijnt. Wij raden cultuurwerkers en werkgevers daarom aan een vakbondsafvaardiging als structuur uit te werken zodat alles wat het werk aanbelangt (verloning, veiligheid, arbeidsvoorwaarden, missie, vacatures…) in overleg besproken en geregeld kan worden.

De ervaring leert ons dat zo’n overlegstructuur zeker ook een deugd voor de werkgevers is: je genereert duidelijke communicatie, je hebt een officieel aanspreekpunt met het personeel, minder achterklapcultuur en onzekerheid en de nodige stress die ermee gepaard gaat. Het personeel wordt er zo toe verplicht zich democratisch te organiseren zodat je ook echt een overleg kan opstarten, over de beroepsgroepen heen en waarom niet ook over statuten heen.

Voor de werknemer is het vanzelfsprekend een stap vooruit: een syndicale afvaardiging impliceert inspraak en communicatie en zal tot beter geïnformeerde medewerkers leiden.

We vragen de werkgevers dan ook met ons een kader op sectorniveau uit te werken, zodat het warm water niet in elke organisatie opnieuw moet uitgevonden worden en er snel van start kan worden gegaan.

Beide ideeën werden goed onthaald en zijn klaar om verder uitgewerkt te worden. We houden je verder op de hoogte.